Versie 13 december 2023
Toepasselijkheid
De Utrechtse Studenten Ruitervereniging Hippeia streeft naar een positieve en veilige sfeer binnen de vereniging, waarbij iedereen zich welkom of geaccepteerd voelt. Hieronder wordt verstaan dat ieder lid op diens eigen manier betrokken is binnen de vereniging. Om dit te waarborgen acht de vereniging het wenselijk een gedragscode op te stellen.
Deze gedragscode, opgesteld door bestuur Voorwaarts samen met de leden van U.S.R. Hippeia, bevestigt de normen en waarden van de betrokken partijen en noemt een aantal uitgangspunten voor naleving ervan. Door deze uitgangspunten te bevestigen wordt bewustwording gecreëerd en naleving gestimuleerd. Partijen kunnen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze gedragscode is bepaald.

1. De leden
1.1. Het lid handelt open en meldt het als hij of zij iets gevraagd wordt te doen wat tegen zijn/haar eigen normen en/of waarden ingaat. Het lid kan terecht bij het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon van U.S.R. Hippeia, de HU/UU, de Sportraad of het Vertrouwenspunt Sport van NOCNSF.
1.2. Het lid toont respect aan anderen en let op zijn/haar taalgebruik. Het lid draagt er, voor zover mogelijk, voor dat anderen zich vrij kunnen bewegen.
1.3. Het lid respecteert afspraken, komt op tijd en meldt zich tijdig af voor de lessen, luistert naar instructies en houdt zich aan de regels vanuit de manege en het bestuur van de vereniging.
1.4. Het lid gaat netjes om met de omgeving, materialen en dieren, en respecteert de eigendommen van anderen. Dit op het moment dat we ergens zijn als vereniging en ons zo presenteren.
1.5. Het lid raakt niemand tegen zijn of haar wil ongepast aan.
1.6. Het lid pest niet, onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken, en sluit niemand buiten.
1.7. Het lid voldoet aan verenigingstaken zoals mestscheppen.
1.8. Het lid meldt overtredingen van deze gedragscode bij het bestuur van U.S.R. Hippeia of bij een vertrouwenscontactpersoon van U.S.R. Hippeia, de HU/UU, de Sportraad of het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
NB: Vertrouwelijke informatie mag niet worden gedeeld door een vertrouwenscontactpersoon, tenzij de belangen van een lid ernstig in het geding zijn.
1.9. Het lid verstrekt geen alcohol aan minderjarige leden.
1.10. Een minderjarig lid consumeert geen alcoholische dranken op de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.
1.11. Het lid gebruikt geen drugs op de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten, met uitzondering van door de wet toegestane middelen.
1.12. Het lid misbruikt geen alcohol en/of drugs.

2. Vertrouwenscontactpersoon
2.1. De vertrouwenscontactpersoon van U.S.R. Hippeia biedt zo ver mogelijk een luisterend oor, advies en ondersteuning aan degenen die meldingen willen doen of behoefte hebben aan hulp.
2.2. De vertrouwenscontactpersoon behandelt alle meldingen vertrouwelijk en neemt actie volgens het geldende vertrouwenscontactpersoon-reglement.

3. Het bestuur
3.1. Het bestuur draagt bij aan een veilige omgeving. Het bestuur schept voorwaarden voor de sociale veiligheid van de leden conform de gedragscode, het HR en de statuten, en zorgt dat deze gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
3.2. Het bestuur houdt zich aan de regels. Het bestuur zorgt dat het op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Het bestuur draagt deze regels en richtlijnen ook uit naar de leden.
3.3. Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur zorgt voor een meldprocedure bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag en neemt meldingen serieus.
3.4. Het bestuur onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen, en seksueel misbruik.
3.5. Het bestuur creëert een veilige omgeving voor de melding van ongepast gedrag. Het bestuur zorgt voor een laagdrempelige meldprocedure, waarbij de melder in vertrouwen zijn/haar verhaal kan doen.

4. Sancties
4.1. Het bestuur is bevoegd om bij overtreding van deze gedragscode sancties op te leggen. De sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot het opzeggen van het lidmaatschap. In geval van overtreding van strafrechtelijke bepalingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
4.2. Het bestuur beslist over de aard en de hoogte van de sancties. Hierbij kan het bestuur zich laten adviseren door de vertrouwenscontactpersoon, de raad van advies en externe deskundigen. Deze externe deskundigen zijn onder andere vertrouwenspersonen, de Sportraad en advocaten.

5. Slotbepalingen
5.1. Het bestuur ziet erop toe dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd en treedt op bij overtreding van de gedragscode.
5.2. Het bestuur zorgt dat de gedragscode bij iedereen bekend is en toegankelijk is via de website van U.S.R. Hippeia.
5.3. Het bestuur zorgt ervoor dat bij de aanstelling van nieuwe bestuurders aandacht wordt besteed aan deze gedragscode.
5.4. Bij de start van het lidmaatschap wordt de gedragscode meegestuurd bij de andere belangrijke documenten voor lidmaatschap.
5.5. Deze gedragscode treedt in werking op 13 december 2023.